Kaymakam / Başkan V. Mustafa Gözlet, Mali Hizmetler Müdürü Emine Sağlam Baş ve İmar ve Şeh. Müd. V. Aysu Kahraman’dan oluşan Denetim Komisyonu’nun 29 Mart 2024 tarihli raporu meclis toplantısında okunurken meclis salonunda sessizlik hâkim oldu.

                    

URLA BELEDİYESİ BORÇLU

İlk 7 maddede bütçe ve gelir – gider dökümünün yapıldığı raporun 8. Maddesinde “Belediyemizin 2023 yılsonu borcu olduğu görülmüştür. Borç dökümü aşağıda çıkarılmıştır” ifadesi ile toplam borcun 132.765.783,80TL olduğu kaydedilerek “2023 yılı yılsonu banka hesabı mevcudu 21.285.450,05 TL'dir” denildi.

 

KOMİSYONDAN ÖNERİLER

Raporda önerilere yer veren komisyon, şu ifadeleri kullandı:

“Gelir gerçekleşme oranı 2022 yılında % 73 iken 2023 Mali Yılında 63,12 oranında, Gider bütçesi 2022 yılında% 75,71 iken 2023 yılında% 70,29 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında işlemler incelenmiş olup, konu ile ilgili komisyonumuzun önerileri aşağıda sunulmuştur.

1-2023 yılında Faiz Giderleri kalemindeki tutar 7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunlarına ait gecikme faiz tutarı olup firmalara ait faiz borcumuz bulunmamaktadır.

2- Belediyenin personele maaş borcu bulunmamaktadır.

4- 2022 yılında Taşıt Bakım Onarım Giderlerine 5.621.147,24 TL harcama yapılmış iken 2023 yılında 9.387.753,30 TL taşıt bakım onarım gideri yapılmıştır.

5- 2023 yılında ana para, faiz, harç, vekâlet ve yargılama giderleri olmak üzere toplam 891.049,97 TL mahkeme harç ve giderleri kaleminden ödeme yapıldığı görülmüştür Mahkeme kararıyla doğan borçların icraya düşmeden ödenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

6- Belediyemiz birim müdürlüklerinin mal ve hizmet alımlarını mümkün olduğu kadar doğrudan temin yöntemiyle değil, ihale usulüne göre yapılmasına özen gösterilmelidir. Doğrudan temin yapılması gereken mal ve hizmet alımlarında dosyaların hazırlanmasında ve piyasa fiyat araştırma komisyonunda teknik ve tecrübeli personellerin görevlendirilmesine ve gerçekleştirme görevlilerin de mevzuat uyarınca, harcama yetkilisi tarafından yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst personellerden belirlenmesi gerekmektedir.

Birimlerin 2023 yılı harcamaları aşağıda belirtilmiştir.

Özel Kalem Müdürlüğü 0,00 TL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   27.622.530,55 TL

Yazı İşleri Müdürlüğü     4.498.358,41 TL

Hukuk İşleri Müdürlüğü               2.727.924,36 TL

Yapı Kontrol Müdürlüğü               5.383.884,07 TL

Plan ve Proje Müdürlüğü            7.846.527,03 TL

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü    8.785.645,66 TL

Fen İşleri Müdürlüğü     207.152.107,67 TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü          13.607.195,67 TL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     9.376.745,00 TL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü     37.164.863,69 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü            75.127.524,33 TL

Zabıta Müdürlüğü           7.686.966,61 TL

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü            12.897.170,65 TL

Bilgi İşlem Müdürlüğü   5.742.642,20 TL

Destek Hizmetleri Müdürlüğü   44.471.187,43 TL

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                1.828.998,74 TL

Teftiş Kurulu Müdürlüğü             632.958,82 TL

Kadın ve Aile Müdürlüğü             5.584.944,18 TL

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü         542.357,36 TL

Veteriner İşleri Müdürlüğü         2.830.020,26 TL

TOPLAM              481.510.552,69 TL

 

KAMU İHALE KANUNU’NA AYKIRI DURUMLAR MI VAR?

Denetim raporunun devamında şu ifadeler yer aldı: “2023 yılı bütçe giderlerine ait ödeme emri ve eldi sarf evrakının örnekleme suretiyle yapılan denetimde de aşağıdaki hususların varlığı tespit edilmiştir.

1- Meclis kararıyla URİT Urla Ltd. şirketine ayni sermaye olarak verilen Uzunkuyu Mahallesi 113 ada 10 parselde bulunan ORKÖY binası ile İlçemiz Hacıisa Mahallesi 1293 ada 5 parselde bulunan binaların Fen İşleri Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih 2292 yevmiye numaralı ödeme emri ve sarf evrakıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun doğrudan temin yöntemiyle 336.002,56.-TL ödenmek suretiyle yıktırıldığı, sözleşmede ayrıntılı olarak yıkıma dair herhangi bir teknik rapor, açıklama vb. (örneğin önem teşkil eden hurdalara ait hiçbir bilgi ve belgenin yer almadığı, ayrıca ORKÖY binasının içinde mevcut taşınırların akıbeti ile ilgili bilgi ve belgenin yer almadığı) , ayrıca yıkım bedel tespitinin yapılarak söz konusu yıkımın 4734 veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,

2- 23/02/2023 tarih 1348, 23/02/2023 tarih 1347 ve 06/04/2023 tarih 2562 yevmiye numaralı ödeme emirleri karşılığı doğrudan temin yöntemiyle proje hizmet alımı yapılmıştır. Sarf evrakına bakıldığında proje alımı gibi özellikli olması gereken bu ışın teknik şartnamesinin bulunmadığı, açık ihale yöntemiyle yapılmadığı, buna benzer proje alımlarının sürekli doğrudan yöntemiyle yapıldığı, Uşak Eşme'de faaliyet gösteren petrol istasyonundan alımın yapıldığı, düzenlenen faturada teklif alınmış gibi gösterilen diğer başka isteklinin mail adresinin bulunduğu,

3- Yine Uşak Eşme'de petrol istasyonu olarak faaliyet gösteren Tahir Baykal'a ait aynı firmadan, Urla'da mevcut beton santralleri bulunmasına rağmen beton alındığı, 22/06/2023 tarih, 4635 yevmiye numaralı ödeme emri karşılığı 455.480.-TL ödendiği, sarf evrakına bakıldığında Balıklıova okulu bahçesine baskı beton yapılması işi olduğu, ancak teknik raporun/şartnamenin   bulunmadığı, kaç metrekare/metreküp gibi ölçülerin dahi olmadığı, isteklilerden teklif alırken neyin esas alındığının anlaşılamadığı, teklif alınan firmalar içinde yerel firmalar olmadığı vb. tereddütlü hususların bulunduğu,

4- Fen İşleri Müdürlüğünün doğrudan temin yöntemiyle yaptığı tüm mal,  yapım,  bakım, onarım işlerine/alımlarına bakıldığında hiç birinde yapılması gereken iş mal veya hizmetin ayrıntılı tanımının yapılmadığı/olmadığı, alımın kaç metrekare, kaç metreküp, kaç kalem mal, gibi ölçülerin ve niteliklerin belirlenmediği, dolayısıyla yaklaşık maliyetin neye göre tespit edildiğinin/hesaplandığının açık olmadığı ve yine yaptırılan işin de ayrıntılı olarak belirtilmediği, tüm onay, yaklaşık maliyet tespitleri ve düzenlenen faturalarda "1 kalem... " şeklinde tanımlamaların olduğu,

5- Araç kiralama ihalesi yapıldığı halde Müdürlüklerce sürekli doğrudan temin yöntemiyle araç kiralaması yapıldığı,

6- Araç bakım onarım giderlerinin fazlalığı ve devamlı doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet satın alındığı, dolayısıyla Kamu İhale Kanununa aykırı olarak alımların kısımlara bölündüğü, rekabetin sağlanmadığı, (Ek: döküm)

7- Fen İşleri Müdürlüğünce devamlılık gösteren birbiriyle illiyet bağı olan aynı yere ilişkin alımların kısımlara bölündüğü,

Örnekler: Uzunkuyu Pazaryeri olarak yapılan yerin istinat duvarının yapılması, zemin betonunun yapılması, fosseptiğin yapılmasının tamamı açık ihale suretiyle yapılması gerekirken belirtildiği üzere kısımlara bölünmüş, tamamı da aynı firmaya yaptırılmıştır. (17/07/2023 tarh 5108 yevmiye, 23/08/2023 tarih 6218 yevmiye, 08/09/2023 tarih 6601 yevmiye numaralı alımlar)

8- İstisnai,  ivedi ve zorunlu hallerde uygulanması gereken avans müessesesinin tüm müdürlüklerde sürekli rutin alım şekline dönüştürüldüğü,

9- Hacıisa Mahallesi, 1293 ada 1 parselde yer alan özel şahıslar ile hisseli Belediye taşınmazında yapılan park için toplam 3.202.238,87.-TL harcanmış (05/06/2023 tarih 4089 yevmiye, 03/04/2023 tarih 2466 yevmiye, 26/04/2023 tarih 3124 yevmiye, 06/06/2023 tarih 4119 yevmiye, 24/05/2023 tarih 3831 yevmiye, 30/05/2023 tarih 3960 yevmiye, 01/06/2023 tarih 4051 yevmiye numaralı evraklar) olup, yine burada da açık ihale usulünün uygulanmadığı, alımların kısımlara bölündüğü,

10-Eski Tekel Binası- Arditi Köşkü’ne (Yelaltı Mahallesi, 3235 ada 5 ve 20 parsellerde yer alan) yapılan alımların kısımlara bölündüğü, (çevre duvarı güçlendirme, taş istinat duvarı ve engelli rampası, aydınlatma montajı, sert zemin düzenleme işi gibi (31/03/2023 tarih 2430 yevmiye, 02/06/2023 tarih 4067 yevmiye, 07/06/2023 tarih 4153 yevmiye ve 12/06/2023 tarih 43232 yevmiye numaralı ödeme emirleri)

11- 23/05/2023 tarih 3779 yevmiye numaralı evrak ile paletli ekskavatör kiralama işi yapılmış, yine bu alımda da bir kalem alım olarak gerek onay belgesinde ve gerekse diğer sarf evrakında belirtilmiş olup, işin yapıldığına ilişkin mahal listesi bulunmamaktadır. Sadece faturada 285 saat çalışma olduğu yazılmış, belirtildiği gibi 285 saat çalışıldığına ilişkin hiçbir kanıtlayıcı belge bulunmamaktadır. İş makinesi kiralamalarının tamamı bu şekilde olup kontrol teşkilatı da "faturadaki eksiksiz alınmıştır." şeklinde genel ifade kullanmıştır.

12- Park Urla projesi için Meclis kararı gereği yapılan protokol kapsamında söz konusu projenin bağış olarak yapılması öngörülmüş olup, çevre kapatma işi için 06/04/2023 tarih 2568 yevmiye numaralı ödeme emri ise 466.091,78.-TL, 11/05/2023 tarih 3480 yevmiye numaralı ödeme emri ile 493.576,30.-TL çimento alımı yapıldığı anlaşılmış olup, protokol kapsamında bağışçının ve idarenin yükümlülüklerinin karşılaştırılması gerektiği değerlendirilmiştir.

13- Tahsilat denetimde; İdaremizce ihdasen yapılan satış bedellerinin taksitle tahsilatının yapıldığı,

14- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan etkinlik festival ve aktivitelerdeki harcamaların daha fazla firmadan teklif alınarak irdelenmesi gerekirken tek firmaya bağlı kalındığı, bayram, etkinlik ve özel günler için ses düzeni sistemi alımı kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı, süreklilik gösteren bu alımlarda, Kamu İhale Kanununun genel ilkelerine aykırı işlem tesis edildiği görülmüştür. 2023 yılı alımı toplamda 4.726.599,06.-TL' dir. (Ek: kentli hesap dökümü)

15- Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62. Maddesinin (ı) bendinde "(Ek: 30/7/2003-4964/38 md) Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz." amir hükmü mevcut olup, yapılan denetimde bu sınırın çok aşıldığı/üzerinde olduğu (mal alımı, hizmet alım ve yapım işi) tespit edilmiştir.”