Güncel
Giriş Tarihi : 31-03-2020 19:11

KANAL İSTANBUL ÇED RAPORU HÜKÜMSÜZ

Ocak ayında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Kanal İstanbul ÇED Raporu’nun tamamlanmamış olduğu ortaya çıktı.

KANAL İSTANBUL ÇED RAPORU HÜKÜMSÜZ

Gazetemiz yazarlarından M. Şevket Atalay'ın ulaştığı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2019 tarih 39682869-165.02.04-E.970409 sayılı yazısıyla, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nden ÇED Raporu’nda düzeltilme ve eksiklerin tamamlanmasını istediği, ancak onaylanan raporda İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün isteklerinin yerine getirilmediği anlaşıldı.

İstanbul 1 Numaralı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü anılan yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şu hususların dikkate alınmasını ve yerine getirilmesini istemişti;

   -"...Dursunköy merkezinin yaklaşık 400 metre güney doğusunda kadastral boşlukta yer alan 19.y.y. çeşme ve yakınındaki 15.-16. y.y. köprünün, 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilerek koruma gruplarının I olarak belirlenmesine, tescil edilen köprünün ve çeşmenin Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED Raporlarına ve planlama süreçlerine dahil edilerek ilgili idarelerden koruma önerilerinin istenmesine,"

   -"...Arnavutköy Çilingir Mahallesi 785 ve 786 ve Arnavutköy Dursunköy Mahallesi 136 Ada 19,20,...,31,32 ile Arnavutköy Dursunköy Mahallesi 135 Ada 83,84,...,92,104,105,...,111,112 parsel sayılı taşınmazların, tarihi Çakmak hattına ait yıldıztabya özelliği göstermesinden ötürü 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilerek koruma gurubunun I olarak belirlenmesine, yıldıztabyanın planlarının ve çakmak hattı yeraltı dekovil bağlantılarının ortaya çıkarılabilmesi amacıyla ilgili idarelerden jeoradar çalışmalarının istenmesine, tescil edilen yıldıztabyanın Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED Raporlarına ve planlama süreçlerine dahil edilerek ilgili idarelerden koruma önerilerinin istenmesine, ..."

Yazının sonunda ise; "daha önce istenip yerine getirilmeyen kararların hatırlatılmasına ve yukarıda belirtilen yeni tespit edilen tescilli kültür varlıkları ve koruma alanları ile hakkında yüzey araştırması kararı alınan parselin proje için oluşturulacak ÇED Raporuna, planlama çalışmalarına ve hazırlanacak paftalara işlenmesi, gerekli koruma koşullarının sağlanması, alternatiflerin oluşturulması, Kurul Kararları kapsamında verilen hükümlerin tümünün yerine getirilmesi, tüm alanda yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Kurulumuz görüşünün alınmasının ilgili idarelere hatırlatılması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim." denilerek Kurul Kararlarının ÇED Raporunda ve işlemlerde bulunması istenmektedir.

Ancak onaylanan ÇED Raporunda T.C. Kültür Bakanlığının 2863 sayılı Kanuna dayalı isteklerinin yerine getirilmediği, zaten yazı tarihi ile onay tarihi arasında geçen sürede bu isteklerin tamamlanmasının mümkün olmadığı görülmektedir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2019 tarihli yazısında yerine getirilmesini belirttiği hususların onay tarihindeki eksikliği Kanal İstanbul ÇED Raporunun iptalini getirecektir.

31.03.2020- M. Şevket Atalay